VISA TERMS AND CONDITIONS

  1. Ang decision sa bawat visa application ay manggagaling lamang sa Japan Embassy, at sila ang makakasagot kung may anumang tanong tungkol sa visa results. Susubaybayan ng ATTIC TOURS ang status ng visa application at ipagbibigay-alam sa applicant.
  2. Ang mga papeles na kalakip ng visa application ay pawang confidential at gagamitin lamang para sa visa processing. Walang dokumento o impormasyon na ibibigay sa ibang tao ng walang pahintulot ng applicant.
  3. Lahat ng papeles na isa-submit sa Japan Embassy ay hindi na ibabalik sa applicant.
  4. The visa handling fee is non-refundable.
  5. Ang ATTIC TOURS ay magpo-process lamang ng applicants na nag-submit ng kumpletong mga papeles. Ang pag-submit ng mga papeles ay hindi garantiya na mapagkakalooban ng visa ang applicant. Ang decision na ito ay nasa discretion lamang ng Japan Embassy.
  6. Umaabot ng mga 5 to 7 working days mula sa pag-submit ng application at documents sa Japan Embassy ang pagkakaloob ng visa. Sa mga kaso ng late registration o di kaya’y may kakailanganin pang additional documents ang Japan Embassy, maaaring mas matagal ang visa processing.
  7. Kung kailangan ng applicant na mag-submit ng additional documents, mayroon siyang 3 months para gawin ito; makalipas ang 3 months, ang visa application ay expired at forfeited na.

MEMBERSHIPS AND AFFILIATIONS